Français

ZelfzorgMedicatie

Volgende pagina

Zoals elke goede zeevaarder  weet u ongetwijfeld dat u kan profiteren  van wind uit de 4 windrichtingen  om behouden aan te komen.  Deze 4 windrichtingen zijn bestte vergelijken  met de 4 belangrijke geneesmiddelenklassen  die vaak gebruikt worden bij diabetes.  Het volgende filmpje laat u de groteprincipes ontdekken  van deze verschillende geneesmiddelenklassen   om u te helpen beter uw doel te bereiken.  Laten we beginnen met de Noordenwind,   In de eerste module van ons programma hebbenwij geleerd  dat een deel van de suikersdie we innemen,  als reserve wordt opgeslagenin onze lever.  De lever stelt ze daarna vrij in ons lichaam  vooral wanneer de aanvoer van suiker beperktis zoals ‘s nachts…  Door deze vrijstelling van suiker uitde lever verhoogt  het glucosegehalte in het bloed.  Bepaalde medicijnen kunnen dit tegengaan.  In deze klasse van geneesmiddelen is metforminehet best gekend en meest gebruikt.  Het is vaak het eerste geneesmiddel dat bij diabeteswordt opgestart,  vaak al onmiddellijk na de diagnose.  Dit geneesmiddel vermindert de vrijstelling van glucose  Dit geneesmiddel vermindert de vrijstellingvan glucose  uit onze lever en draagt zo bij tot een verlagingvan de glucose in het bloed.  Laten we nu even naar de Oostenwind kijken.   Deze wind voert ons wat weg van de lever en  brengt ons dichter bij de pancreasof alvleesklier.   In de eerste module hebben we ook geleerd  dat onze pancreas een essentiële stof produceert.  Een sleutel die de glucose binnenlaat in de cel.Deze stof heet “insuline”.  Het is ditzelfde insuline dat de opslagvan glucose in de lever,  in onze spieren en in andere cellen mogelijk maakt.  De geneesmiddelen van deze tweede klasse,  de sulfamiden of sulfonylurea,en ook de gliniden,  zorgen voor meer insulinevrijstellingdoor de pancreas.  Ons lichaam beschikt dan opnieuwover voldoende insuline  zodat glucose opnieuw beter in onze lichaamscellenkan worden opgenomen.   Hierdoor daalt de glycemie.  Maar in sommige gevallen,  als onze pancreascellen uitgeput zijn,  kan er geen insuline meer worden vrijgesteld en moetinsuline in het lichaam worden ingebracht.  Dit kan echter niet met pilletjes.  Insuline moet steeds worden ingespoten.  Er bestaan meerdere vormen van insulineen meerdere toedieningwegen.  Maar daarover later meer.  De Zuidenwind… brengt ons bij de cellenvan onze spieren.   Wij zien nu insuline aan het werk.  Wij hebben gezien dat in geval van diabetes de slotenvan onze cellen weerstand kunnen bieden.  Soms hebben ze een duwtje in de rug nodig.  Dit kan dan weer met andere geneesmiddelen:  de glitazonen.   Deze groep van geneesmiddelen verhogenhet effect van insuline  ter hoogte van de lichaamscellen,zoals de spiercellen.  Het is alsof we het stroeve slot wat kunnen oliën.  Daardoor wordt de opname van het glucosein de cel vergemakkelijkt,  wat dan weer bijdraagt tot een verlagingvan de glycemie.  Tenslotte is er de Westenwind.  Hij brengt ons in onze darmen.Het is langs hier dat de suikers  die we opnemen uit onze voeding,in ons lichaam terecht komen.  Sommige (nieuwe) geneesmiddelen werkenin op dit niveau.   Tijdens een maaltijd wordt de aanwezigheidvan glucose in de darm vast gesteld   en een andere stof, een boodschapper,  zend dan een signaal aan de pancreasom insuline vrij te maken.  Deze boodschapperstoffen zijn de incretines.  Is er geen suiker in de darm, dan wordt ergeen boodschap gezonden  aan de pancreas en wordt er dus ookgeen insuline vrijgesteld.  Zodra er suiker wordt opgespoord,vertrekt de boodschapper naar de pancreas.  Tenslotte is er nog een andere behandelingsklasse  die de opname van glucose in de darmzelf afremt: nl. het acarbose.  De kracht van dit geneesmiddel lijktechter geringer te zijn  en deze klasse wordt op dit ogenblikdan ook niet terugbetaald in België.  U hebt gezien hoe deze 4 winden of4 behandelingsklassen u kunnen helpen,   dag na dag, om uw diabetes te controleren. 

Get Flash

—Sitemap